Sinds 2016 al 70 onderzoeken naar misbruik of fraude bij federale Ombudsman

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De voorbije vijf jaar werden gemiddeld 14 klachten per jaar ingediend bij de federale Ombudsman. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-Kamerlid en fractieleider Servais Verherstraeten aan minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

Servais Verherstraeten: “Onze overheid krijgt haar middelen via onze belastingen en hoort het algemene belang dus met de hoogste integriteit te dienen. Een doortastend controlesysteem tegen misbruik en fraude is dus cruciaal. Klokkenluiders spelen een belangrijke rol door zulke misstanden aan de kaak te stellen. In het regeerakkoord heeft de huidige coalitie terecht beloofd om hun bescherming optimaal te garanderen. Wij rekenen op minister De Sutter om dit in de praktijk te brengen en de Europese wetgeving hierrond zo snel mogelijk om te zetten.”

 

Meldingen ontvangen door de federale Ombudsman in de laatste vijf jaar

 

2016

2017

2018

2019

2020

Onderzoeken

8

15

19

16

12

 

De Belgische wetgever voorzag in 2013 een wettelijk kader voor ambtenaren om misbruik of fraude te melden. De wet voorzag hiervoor een bijzonder statuut voor deze klokkenluiders. Het misbruik of de fraude gemeld door de klokkenluider moet wel steeds een bedreiging of schending zijn van het algemeen nut.

 

In het huidige meldingssysteem ontvangen zowel de federale Ombudsman als de vertrouwenspersonen integriteit (VPI) meldingen van fraude of misbruik. Deze vertrouwenspersonen worden binnen de federale administratieve overheden aangesteld. Ook oud-personeelsleden die gedurende minder dan twee jaar de dienst hebben verlaten, mogen misbruik of fraude melden.

 

De duur van de bescherming van de klokkenluiders werd in 2019 verlengd van 2 naar 3 jaar. Wanneer er sprake is van vergelding, kunnen ambtenaren-klokkenluiders bijvoorbeeld vragen om de maatregelen die tegen hen werden genomen te annuleren en onder bepaalde voorwaarden tijdelijk tewerkgesteld worden in een andere dienst of administratie. De vertrouwenspersonen integriteit van de federale overheidsdiensten die meldingen van ambtenaren ontvangen genieten eveneens bescherming.

 

Het regeerakkoord voorziet een bevestiging van het statuut van klokkenluider. Zo belooft de regering de bescherming te verzekeren van ambtenaren die te goeder trouw laakbare feiten in hun administratie aan de kaak hebben gesteld. België zal de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, die op 7 oktober 2019 werd aangenomen, binnen de termijn omzetten. Dat verzekerde minister Petra De Sutter aan de CD&V-fractieleider in de Kamer. “We moedigen de minister aan hier vaart achter te zetten, want de deadline voor omzetting van die EU-richtlijn loopt af op 17 december 2021,” zegt Verherstraeten. 

Nieuws

Servais Verherstraeten wil sluiting gevangenis Hoogstraten herbekijken

CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten wil dat de regering de sluiting van de gevangenis van Hoogstraten herbekijkt. De beslissing om die te sluiten in de huidige context van overbevolking is een vergissing, zegt hij.

Cd&v wil benoemingsvoorwaarden voor rechters in het Grondwettelijk Hof grondig hervormen

Cd&v-Kamerleden Servais Verherstraeten en Jan Briers hebben een voorstel van bijzondere wet ingediend om de benoemingsvoorwaarden voor de rechters in het Grondwettelijk Hof te hervormen. In het voorstel van cd&v staat dat voortaan alle rechters jurist moeten zijn, moet niet langer de helft van de rechters oud-politicus zijn, kunnen voortaan ook advocaten rechter in het Grondwettelijk Hof worden, worden de taalvereisten aangescherpt en de quota met betrekking tot het aantal vrouwelijke rechters eerlijk verdeeld over de taalgroepen.

CD&V wil bouw van nieuwe generatie kerncentrales mogelijk maken

CD&V wil de bouw van kerncentrales van de vierde generatie mogelijk maken. Kamerleden Leen Dierick en Servais Verherstraeten dienden hierover een wetsvoorstel in.